HỎI ĐÁP

FAQ?

Những câu hỏi liên quan đến Thuế, Tài chính, Kế toán, Đầu tư xây dựng – Kiểm toán xin liên hệ với Chúng tôi – COM.PT?

Mọi câu hỏi xin đi kèm với thông tin:

* Họ tên :

Tên công ty :

* Vị trí :

* Số điện thoại :

* Số di động :

* Email:

(Những nội dung đánh dấu * là bắt buộc)

Liên hệ qua email hoặc thư từ.

————–

CHỦ ĐIỂM TRAO ĐỔI KỲ NÀY

1. Thuế đối với Doanh nghiệp: Bạn quan tâm đến nội dung nào nhất của sắc thuế áp dụng đối với Doanh nghiệp?

2. Kế toán đối với Doanh nghiệp: Bạn lo lắng gì về công tác kế toán doanh nghiệp? Vì sao? Để giải quyết những vướng mắc về Kế toán Bạn cần gì?

Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư, Tài Chính, Kế Toán, Thuế – Kiểm Toán COM.PT

“Hướng tới khách hàng với kỹ năng chuyên nghiệp”

Địa chỉ : 32/203 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (04) 6251 7402 – (04) 3564 0218
Fax: (04) 6251 7402
E_mail : daotaocompt@gmail.com
Website: http://comptkiemtoan.com.vn

C¸c dÞch vô COM. PT

1. DÞch vô kiÓm to¸n ®éc lËp

KiÓm to¸n B¸o c¸o Tµi chÝnh;

KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n;

KiÓm to¸n theo yªu cÇu ®Æc biÖt;

2- DÞch vô t­ vÊn

2.1. C¸c dÞch vô t­ vÊn doanh nghiÖp

a. T­ vÊn thuÕ

b. T­ vÊn kÕ to¸n (gåm 3 ph©n hÖ kÕ to¸n: kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n thuÕ vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ)

§ b1. T­ vÊn hÖ thèng kÕ to¸n

Chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n: thiÕt kÕ mÉu biÓu, x¸c lËp quy tr×nh lu©n chuyÓn vµ ph­¬ng ph¸p l­u tr÷ cña tÊt c¶ c¸c lo¹i chøng tõ, sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ theo yªu cÇu qu¶n lý ®Æc thï cña doanh nghiÖp.

HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: X©y dùng hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp víi doanh nghiÖp. HÖ thèng tµi kho¶n nµy cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho c¶ ba ph©n hÖ kÕ to¸n ®ã lµ: kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n thuÕ vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ.

B¸o c¸o tµi chÝnh & b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ kinh doanh: ThiÕt kÕ mÉu biÓu, h­íng dÉn quy tr×nh lËp cña b¸o c¸o tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng b¸o c¸o néi bé phôc vô cho ®iÒu hµnh & qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña b¶n th©n doanh nghiÖp.

§ b2. T­ vÊn vÒ nh©n sù kÕ to¸n

T­ vÊn vÒ ®éi ngò nh©n sù kÕ to¸n nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ.

b3. T­ vÊn vÒ phÇn mÒm kÕ to¸n

Lùa chän phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ theo dâi, ghi nhËn, xö lý vµ kÕt xuÊt th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ yªu cÇu cña doanh nghiÖp.

c. T­  vÊn tµi chÝnh (ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ®Çu t­ cña doanh nghiÖp)

T­ vÊn vÒ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn phï hîp víi doanh nghiÖp (vay vèn ng©n hµng, thuª mua tµi chÝnh, b¸n mét phÇn tµi s¶n, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ph¸t hµnh cæ phiÕu, cæ phÇn ho¸, gãp vèn liªn doanh, ®Ò nghÞ tµi trî tõ c¸c quü khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, tõ c¸c nguån tµi trî song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng).

T­ vÊn vÒ gi¶i ph¸p sö dông vèn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt (®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t­ söa ch÷a n©ng cÊp, x©y dùng míi nhµ x­ëng, v¨n phßng, ®Çu t­ ®µo t¹o nh©n sù; mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu vµ kú phiÕu ng©n hµng, tr¸i phiÕu c«ng ty, th­¬ng phiÕu; mua cæ phiÕu, gãp vèn cæ phÇn, gãp vèn liªn doanh, hïn vèn vµo c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc; mua chøng chØ quü ®Çu t­).

T­ vÊn x©y dùng “Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh”, bao gåm “Quy chÕ chi tiªu” vµ c¸c “Quy chÕ theo dâi c«ng nî”, nh»m ®¶o b¶o viÖc thu/chi ®óng, ®ñ vµ kÞp thêi.

d. T­ vÊn qu¶n lý chung

X¸c ®Þnh “C¬ chÕ qu¶n lý” vµ ®­a ra “Nguyªn t¾c Ho¹t ®éng” cho toµn doanh nghiÖp.

ThiÕt lËp “C¬ cÊu Tæ chøc” cho toµn doanh nghiÖp; Ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng; X¸c lËp mèi quan hÖ nhiÒu chiÒu vµ c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng, gi÷a c¸c c¸ nh©n, còng nh­ gi÷a c¸c phßng, ban, bé phËn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.

ThiÕt lËp “HÖ thèng kiÓm so¸t néi bé” b»ng c¸c “Quy chÕ ho¹t ®éng” cña tõng phßng, ban, bé phËn, ®¬n vÞ trùc thuéc, vµ b»ng c¸c “Quy chÕ nghiÖp vô” cña tõng nghiÖp vô cô thÓ. C¸c Quy chÕ nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së “C¬ chÕ qu¶n lý”. “Nguyªn t¾c ho¹t ®éng”, “C¬ cÊu tæ chøc”, “Ph©n c«ng – Ph©n nhiÖm”. “Mèi quan hÖ nhiÒu chiÒu” vµ “C¬ chÕ phèi hîp” nãi trªn.

e. T­ vÊn nguån nh©n lùc;

g. T­ vÊn luËt kinh doanh;

2. DÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ vµ thµnh lËp doanh nghiÖp

2.3. Hai dÞch vô t­ vÊn ®Æc biÖt

a. T­ vÊn “C¶i tæ vµ T¸i cÊu tróc C«ng ty”

b.T­ vÊn “§Þnh gi¸ – Cæ phÇn ho¸ – Ph¸t hµnh Chøng kho¸n – Niªm yÕt Chøng kho¸n”

3. C¸c dÞch vô chuyªn nghiÖp kh¸c

3.1. DÞch vô §µo t¹o chuyªn ngµnh Tµi chÝnh – KÕ to¸n – KiÓm to¸n – ThuÕ –

LuËt Kinh doanh

Do “Trung t©m ®µo t¹o COM . PT” – trùc thuéc COM.PT thùc hiÖn – víi sù tham gia gi¶ng d¹y cña c¸c chuyªn gia cao cÊp cã bÒ dµy kinh nghiÖm vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thuÕ, ®Çu t­.

§µo t¹o theo ch­¬ng tr×nh chuÈn cña Trung t©m hoÆc theo yªu cÇu riªng cña doanh nghiÖp; §µo t¹o t¹i c¬ së ®µo t¹o cña Trung t©m hoÆc t¹i trô së cña doanh nghiÖp.

3.2. DÞch vô KÕ to¸n vµ Khai b¸o thuÕ;

3.3. Cung cÊp phÇn mÒm kÕ to¸n;

3.4. Cung cÊp v¨n b¶n ph¸p luËt.

DÞch vô COM . PT

1. KiÓm to¸n;

2. KÕ to¸n;

3. T­ vÊn ®Çu t­;

4. §µo t¹o;

5. TuyÓn dông;

DÞch vô t­ vÊn COM . PT

COM . PT nhËn lµm dÞch vô t­ vÊn vÒ

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty.

So¹n th¶o, ban hµnh, söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty, quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t, quy chÕ tµi chÝnh vµ c¸c quy chÕ kh¸c.

Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý.

Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, bé m¸y kiÓm to¸n néi bé vµ x©y dùng chÕ ®é kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp.

X©y dùng, tæ chøc triÓn khai ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi tøc, quy tr×nh chia l·i cæ tøc hµng n¨m.

C¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan tíi tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng, ban hµnh, kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c quyÕt ®Þnh, nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

TriÓn khai thùc thi c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, hÖ thèng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc cã liªn quan tíi doanh nghiÖp.

NhËn dÞch vô t­ vÊn cña COM . PT Quý vÞ sÏ hµi lßng vÒ tÝnh chuyªn nghiÖp, kh¸ch quan, b¶o mËt vµ hiÖu qu¶.

Ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña COM . PT

Tu©n thñ ph¸p luËt;

§éc lËp kh¸ch quan b¶o mËt;

Lîi Ých cña kh¸ch hµng chÝnh lµ lîi Ých cña COM . PT;

COM . PT lu«n lµ ng­êi b¹n ®ång hµnh tin cËy cña c¸c doanh nghiÖp,

c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc!

Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư, Tài Chính Kế Toán – Kiểm Toán COM.PT

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: